รายละเอียดการบริการ ดังต่อไปนี้

  • รับส่งสินค้าและเอกสาร
  • ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก/รถเฉพาะกิจ
  • รับส่งสินค้าพร้อมเดินพิธีการ
  • วางบิลและรับเช็ค

ประเภทของการให้บริการ

ส่งด่วน บริการรับสินค้าก่อน 10.30 น. และนำส่งภายในวันเดียวกันก่อนเวลา 17.00 น.
ส่งวันถัดไปก่อนเที่ยง บริการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไปภายในเวลา 12.00 น.
ส่งวันถัดไปหลังเที่ยง บริการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไปภายในเวลา 17.00 น.
ส่งภายใน 2 วัน บริการจัดส่งสินค้าใน 2 วันทำการถัดไปภายในเวลา 17.30 น.
ส่งภายใน 3 วัน บริการจัดส่งสินค้าใน 3 วันทำการถัดไปภายในเวลา 17.30 น.
ส่งสินค้าพร้อมเดินพิธีการ บริการรับจัดส่งสินค้าที่ต้องเดินพิธีการกรม ศุลกากร
รับสินค้ากลับ บริการรับสินค้ากลับคืนสำนักงาน
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกแบบเหมาเที่ยว/ประจำ
ขนส่งสินค้าด้วยรถเฉพาะกิจ บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก/แท้งค์แบบประจำ